Zarezerwuj pokój

Hotel-s Kelman

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI HOTEL-S KELMAN

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI HOTEL-S KELMAN
§1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest Hotel-s Kelman z siedzibą w Nowej Soli, ul. Południowa 2A, zwany dalej Hotelem.

§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Celem, dla których Hotel-s przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich.

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel-s jest:
1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel-s w związku z poniesioną przez Hotel-s szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelsu,
2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel-s przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Hotel-s jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel-s informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Hotel-s przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
2. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
3. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
4. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:
1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelsu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

§ 6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelsu. Ponadto, Hotel-s udostępnia adres recepcja@hotelkelman.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

§ 7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

§ 8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem, jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

§ 9. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Hotel-s Kelman dostępna jest również na stronie internetowej http://hotelkelman.pl/